Legal Compliance

Legal Compliance to pionierska i innowacyjna na polskim rynku usługa prawna polegająca na kompletnej weryfikacji wszystkich obszarów aktywności przedsiębiorstwa pod kątem zgodności z prawem. W razie stwierdzenia przez prawników Wettin Legal, iż występują niezgodności z prawem w działaniu firmy Klienta lub ryzyka ich wystąpienia usługa obejmuje rekomendacje i wprowadzenie odpowiednich działań doprowadzających do ich usunięcia. Nasi prawnicy nie tylko zaproponują konkretne działania, ale także wprowadzą je w życie, sporządzając odpowiednie dokumenty, procedury jak również szkoląc kadrę klienta, usprawniając proces wdrażania zmian. W ramach Legal Compliance oferujemy i kompleksową obsługę i zestaw komplementarnych działań, których wynikiem będzie:

 • określenie czy firma działa zgodnie z prawem jako całość jak również w konkretnych obszarach aktywności,
 • stwierdzenie występowania błędów lub ryzyk, których Klient może nawet nie być świadomy,
 • propozycje i warianty rozwiązań doprowadzenia do stanu zgodności z prawem oparte o uprzednią analizę kosztów i korzyści z ich wprowadzenia,
 • doradztwo w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań i wprowadzenie ich w życie,
 • szkolenia dla pracowników w siedzibie Klienta,
 • przygotowanie lub korekta dokumentów, regulaminów i procedur niezbędnych do doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem,
 • stała lub okresowa kontrola wszystkich lub wybranych obszarów aktywności firmy pod kątem zgodności z prawem.

Usługa świadczona jest w czterech etapach:

 1. Audyt konkretnych obszarów działalności przedsiębiorstwa zakończony pisemnym raportem, obejmującym wskazanie bieżących nieprawidłowości i ryzyk wystąpienia niezgodności z prawem na przyszłość oraz rekomendacje działań naprawczych i wdrożenia procedur.
 2. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie bieżących problemów (działania naprawcze).
 3. Sporządzenie i wdrożenie procedur, które zminimalizują występowanie ryzyk w przyszłości.
 4. Stała lub okresowa kontrola wszystkich lub wybranych obszarów aktywności firmy pod kątem zgodności z prawem.

Usługa może być świadczona we wszystkich lub w wybranych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy typowe obszary działalności wraz z przykładowym opisem działań podejmowanych przez naszą Kancelarię w ramach Legal Compliance.

 1. Kontrakty:
  1. ocena procedur zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi zarówno na szczeblu zarządu jak i na niższych szczeblach organizacji,
  2. kontrola procesów wykonania zobowiązań w zakresie zgodności z prawem,
  3. windykacja należności,
  4. dochodzenie należności na drodze sądowej,
  5. egzekwowanie należności w postępowaniu egzekucyjnym.
 2. Prawo pracy i zatrudnienie:
  1. zgodność z prawem przeprowadzenia procesu rekrutacji m.in. pod kątem zachowania zasad równości i niedyskryminacji,
  2. sprawdzenie i opracowanie umów o pracę, dzieło, zlecenie, itp.
  3. opracowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, ZFŚS, itp.
  4. opracowanie procedur reakcji na zgłoszenie aktów dyskryminacji lub molestowania,
  5. opracowanie procedur przeprowadzenia redukcji zatrudnienia.
 3. Ochrona danych osobowych:
  1. sprawdzenie posiadania i w razie potrzeby opracowanie wymaganej prawem dokumentacji określającej procedury przetwarzania danych osobowych, w szczególności Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych,
  2. rejestracja zbiorów danych osobowych lub
  3. outsourcing usług profesjonalnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji, o którym mowa w art. 36a i nast. ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sprawy korporacyjne:
  1. badanie umowy spółki lub statutu, uchwał organów spółek, protokołów zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy,
  2. badanie księgi uchwał,
  3. badanie i opracowanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.
 5. Zarządzanie prawami własności intelektualnej:
  1. inwentaryzacja i opracowanie umów licencyjnych i przenoszących prawa własności intelektualnej,
  2. kontrola wykonania umów,
  3. asysta przy rejestracji praw własności przemysłowej.
 6. Stan prawny nieruchomości:
  1. badanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących aktywa jak również planowanych do zakupu i inwestycji,
  2. usuwanie niezgodności z ksiąg wieczystych nieruchomości.
 7. Sytuacja prawno-podatkowa:
  1. analiza przyjętych rozwiązań podatkowych,
  2. optymalizacja podatkowa.
 8. Postępowania sądowe, administracyjne, karne:
  1. analiza stanu prawnego prowadzonych sporów,
  2. reprezentacja we wszelkich typach postępowań sądowych, administracyjnych, polubownych czy arbitrażowych zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi oraz trybunałami arbitrażowymi.
 9. Inne, zidentyfikowane w pierwszym Etapie świadczenia usługi.

Usługa Legal Compliance jest świadczona w sposób elastyczny i może zostać dostosowana do konkretnych wymagań i obszarów aktywności przedsiębiorstwa. Co bardzo istotne jest ona komplementarna z usługami jakie świadczą dla naszych Klientów kancelarie In house.

Zachęcamy do złożenia zapytania ofertowego, w którym przedstawią Państwo swoje oczekiwania.

Fuzje i przejęcia

Prawnicy Kancelarii Wettin Legal Mateusz Mosor sp. k. oferują pełną obsługę procesów na rynku M&A od strony prawnej. Nasza oferta obejmuje usługi na wszystkich etapach transakcji począwszy od jej zaplanowania, przeprowadzenia kluczowego badania due dilligence przez negocjacje z kontrahentami, przygotowywanie dokumentacji oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w związku z planowanymi transakcjami M&A (zgłoszenie zamiaru koncentracji) aż do ostatecznej realizacji.

Zespół Kancelarii zapewnia obsługę prawną:

 1. połączeń, przejęć i przekształceń przedsiębiorców jak również,
 2. transakcje przejęć aktywów,
 3. sprzedaży całych lub zorganizowanych części przedsiębiorstw,
 4. tworzenia powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami,

Przygotowujemy pełną dokumentację transakcji oraz świadczymy doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów na wszystkich jej etapach.

Transakcje na rynku M&A to bardzo różnorodne i skomplikowane przedsięwzięcia. Z tej przyczyny Kancelaria oferuje elastyczne podejście do oczekiwań Klientów oraz pełne zaangażowanie na każdym etapie transakcji. Przygotowujemy pełną dokumentację oraz świadczymy doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów na wszystkich etapach.

Audyt finansowo-prawny

Wszystkim Klientom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej roku czasu polecamy skorzystanie z usługi kompleksowego audytu finansowo-prawnego. Przeprowadzenie audytu ma na celu sprawdzenie prowadzonej działalności gospodarczej pod względem zgodności z przepisami prawa, zidentyfikowanie występującego ryzyka prawnego i finansowego, zaproponowanie rozwiązań naprawczych wyłączających lub minimalizujących ryzyko oraz optymalizujących obciążenia podatkowe. Z przeprowadzonego audytu zostanie sporządzony raport obejmujący analizę m.in.:

 1. zawartych kontraktów – w tym zastosowanych zabezpieczeń ich wykonania na korzyść Klienta, jak również obciążających Klienta,
 2. stosowanych wzorców umownych,
 3. dokumentacji pracowniczej – w tym umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, układy zbiorowe pracy, regulaminy, statuty, uchwały, zarządzenia wewnętrzne, zasady etyki, etc.
 4. dokumentacji korporacyjnej – umowa spółki lub statut, uchwały organów spółek, regulaminy zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
 5. powiązań kapitałowych i osobowych członków organów spółki z innymi podmiotami,
 6. stanu prawnego nieruchomości,
 7. stanu prawnego kluczowych dla przedsiębiorcy rzeczy ruchomych,
 8. wykorzystywanych praw własności przemysłowej, intelektualnej, praw autorskich do utworów, których przedsiębiorca jest autorem, udziela licencji na korzystanie lub jest licencjobiorcą,
 9. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rejestracji zbiorów danych osobowych oraz posiadania wymaganej przepisami dokumentacji (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych),
 10. stosowania dobrych praktyk corporate governence,
 11. posiadanych koncesji, pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 12. toczących się postępowań sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 13. sytuacji prawno-podatkowej przedsiębiorstwa,
 14. ryzyk natury prawnej i finansowej wraz z opracowaniem rozwiązań prawnych eliminujących lub ograniczających zidentyfikowane ryzyka.

Audyt może zostać przygotowany zarówno na potrzeby zdiagnozowania stanu przedsiębiorstwa jak również w konkretnym celu, np.: przeprowadzenia transakcji typu M&A, przekształcenia, sprzedaży całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian organizacyjnych, zawarcia umowy z potencjalnym kontrahentem, etc.

Obsługa korporacyjna

Obsługa prawna przedsiębiorstwa na etapie jego tworzenia to nie koniec a jedynie początek zapotrzebowania na fachowe usługi prawne. W bieżącej działalności równie ważne co zapewnienie wyniku finansowego jest weryfikowanie planowanych działań pod kątem ich zgodności z prawem. Kancelaria oferuje pomoc prawną w pełnym zakresie obsługi przedsiębiorcy, m.in.:

 1. Utworzenie podmiotu– obejmuje m.in. analizę wyboru optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, sposobu opodatkowania, przygotowanie umowy lub statutu spółki, zarejestrowanie w KRS, ZUS, US, uzyskanie koncesji, zezwoleń, pozwoleń lub innych decyzji administracyjnych jeżeli są niezbędne do prowadzenia działalności.
 2. Przygotowywanie dokumentów w bieżącej działalności – w tym projektów umów, pism, wezwań, corporate governance, uchwał, regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, itp.
 3. Obsługa Zgromadzeń Wspólników – od zaplanowania ZW z uwzględnieniem zachowania terminów przewidzianych przepisami prawa, przygotowania i weryfikacji zaproszeń na ZW, do przygotowania projektów uchwał, list obecności i czuwania nad prawidłowym przebiegiem ZW,
 4. Audyt finansowo-prawny – zarówno własnego przedsiębiorstwa jak i potencjalnych kontrahentów przed zawarciem umowy, jak również w trakcie jej wykonywania,
 5. Tworzenie powiązań korporacyjnych i metod nadzoru właścicielskiego,
 6. Rozwiązywanie drobnych, bieżących problemów natury prawnej.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych. Prowadzimy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 1. przygotowywania oraz opiniowania umów o pracę, o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich, regulaminów pracy i wynagradzania umów o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie,
 2. opracowania i przeprowadzenia procesu reorganizacji lub transferu personelu na skutek przekształcenia, przejęcia czy zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 3. wsparcia w negocjacjach z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych pracowników,
 4. doradztwa i właściwych środków zapobiegania dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracowniczym,
 5. doradztwa i pomocy w przeprowadzeniu zgodnej z przepisami prawa redukcji zatrudnienia, również w ramach zwolnień grupowych.