Prawnicy Kancelarii świadczą usługi w zakresie reprezentacji interesów Klientów we wszelkich typach postępowań sądowych, administracyjnych, polubownych czy arbitrażowych zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi oraz trybunałami arbitrażowymi.

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek sporu Prawnicy Kancelarii przeprowadzają dogłębną analizę stanowisk stron, twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Wynikiem tej analizy jest określenie i przedstawienie możliwych do uzyskania realnych efektów dla Klienta.

Pierwszym etapem i najkrótszym sposobem na rozwiązanie sporu jest zwykle podjęcie próby znalezienia rozwiązania, które pozwoli na uniknięcie wszczęcia postępowania sądowego. Nasi doświadczeni prawnicy wskażą i doradzą możliwe do osiągnięcia efekty, które można uznać za wygraną zarówno na etapie negocjacji, zawarcia ugody jak i w wyniku wdania się spór.

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w obsłudze prawnej przedsiębiorców dlatego też cechuje nas dogłębne spojrzenie na możliwość osiągnięcia korzystnego rezultatu dla naszego Klienta oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.