Klastry

Nowy sposób kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz transferu wiedzy między przedsiębiorstwami stanowi koncepcja klastrów. Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą.

Klastering odgrywa szczególnie ważną rolę w kontekście zwiększania innowacyjności gospodarki, w szczególności konkretnych branż.

Bogate doświadczenie naszej kancelarii w tworzeniu klastrów, jako formy współpracy przedsiębiorców, pomoże w wykreowaniu korzystnych rozwiązań także dla wymagających przedsiębiorców. Pracownicy kancelarii prowadzą negocjacje i ustalenia z przedsiębiorcami, aby wypracować najlepsze rozwiązania formy organizacyjnej klastra oraz wspólne cele, które nie są do osiągnięcia za pomocą samodzielnych, niezależnych działań firm. Mogą Państwo liczyć na profesjonalne porady na każdym etapie procesu tworzenia klastra dostosowywane indywidualnie do potrzeb klientów. Nasza kancelaria opracowuje dokumentację, w szczególności projekty: regulaminu klastra, umowy formy organizacyjnej klastra jak na przykład umowy konsorcjum, listu intencyjnego, regulaminu i wszelkich innych dokumentów.

Naszym ostatnim sukcesem w tej dziedzinie było doprowadzenie do powstania Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego. W tym projekcie nasza kancelaria opracowała wszelką dokumentację potrzebną do powołania do życia organizacji przedsiębiorców, a wypracowane rozwiązania pozwoliły na pełną satysfakcję wszystkich firm wchodzących w skład klastra.

Centra Badawczo - Rozwojowe

Centrum badawczo-rozwojowe to status przedsiębiorcy wprowadzony ustawowo w 2005 r., a od 2008 r. oferowany przedsiębiorcom na mocy nowej ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dnia 30.05.2008 r. Celem nadawania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR) jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R przez powiązanie statusu centrum z następującymi korzyściami finansowymi:

  1. Możliwości utworzenia funduszu innowacyjnego z comiesięcznego odpisu w wysokości do 20% przychodów uzyskanych w danym miesiącu.
  2. Zwolnienia z podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
  3. Możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu kosztów prac rozwojowych w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, o ile nie mogą być uznane za wartości niematerialne i prawne.

Przedsiębiorca otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego po spełnieniu szczegółowych wymogów określonych w ustawie. Nasza kancelaria zajmuje się przygotowywaniem projektów dokumentacji niezbędnej do uzyskania takiego statusu oraz zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji podatkowej centrów badawczo-rozwojowych.

Więcej informacji w artykule Centrum Badawczo – Rozwojowe jako sposób wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie.