Kancelaria Wettin Legal Mateusz Mosor sp. k. obsługuje przedsiębiorców przy realizacji projektów z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. W tym zakresie ściśle współpracujemy z liderem na polskim rynku w zakresie pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców, firmą WETTIN.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

  1. ustalenie spełnienia warunku MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) – jest to przesłanka konieczna dla uzyskania dofinansowania w ramach wielu konkursów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
  2. obsługę prawną w tworzeniu optymalnych powiązań kooperacyjnych – w tym audyt prawny oraz, w zależności od potrzeb, stworzenie klastra, konsorcjum, przygotowanie odpowiedniej umowy kooperacyjnej, etc.;
  3. audyt/sporządzenie: dokumentów statutowych i korporacyjnych, umów dostawy i wdrożenia oprogramowania, umów licencyjnych, umów, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, umów o świadczenie usług reklamowych, wzorców umownych do prowadzenia działalności w modelu B2B, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, polityk prywatności, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania zbiorów danych osobowych oraz kompletnej dokumentacji wymaganej przez przepisy o ochronie danych osobowych;
  4. obsługę prawną, w zależności od rodzaju dofinansowanego projektu i sposobu finansowania, w zakresie: prawa konkurencji, prawa autorskiego, ochrony własności przemysłowej, prawa podatkowego, prawa pracy, przygotowania projektów wewnętrznych aktów prawnych spółek prawa handlowego (regulaminów, uchwał itp.), corporate governance, spełnienia wymogów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  5. doradztwo i pomoc prawna w przypadku negatywnej oceny wniosku na wszystkich etapach postępowania o pozyskanie dofinansowania – w tym przeprowadzanie weryfikacji decyzji i informacji instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie oraz sporządzenie projektu protestu lub odwołania;
  6. sprawdzenie poprawności przeprowadzenia procedury kontrolnej wydatków środków unijnych na realizację projektów, a także reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących weryfikacji decyzji o zwrocie środków publicznych, bądź postępowaniach cywilnych w zakresie niezgodnego z umową pomniejszania dotacji;
  7. reprezentacja w sprawach sądowo-administracyjnych polegająca na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w razie potrzeby, na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.